Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

PROPOZYCJA
ZAJĘĆ TEMATYCZNYCH

(poziom zajęć do uzgodnienia)


Warsztaty regionalne

                                tutaj

- haft regionalny (strój spiski)

            - tańce Spisza

            - ciekawy świat przyrody Spisza

            ------------------------------------

 

 

Szlakiem spiskich świętych,

błogosławionych

i kandydatów na ołtarze

- bł. ks. Józef Stanek oraz Mieczysława Faryniak, pustelnica i mistyczka

- tutaj

 

Oferta edukacyjna - zielona szkoła dla podstawówki
zajęcia z przyrody "Z przyrodą na Ty, czyli poznajemy Pieniny"
zajęcia z j. polskiego "Przebacz mi Brunhildo, czyli dzieje zamków spiskich"
zajęcia z historii "Świat spiskich legend"
zajęcia z psychoedukacji "Podstawy edukacji emocjonalnej"
   
"PIENINY UCZĄ I BAWIĄ"
Zielona szkoła dla podstawówki

Cele:
Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych regionu Pienin (zabytki, folklor, tradycje, ścieżki przyrodnicze)
Uświadomienie korzyści osobistego, czynnego udziału w działaniach na rzecz ochrony środowiska
Kształtowanie poczucia piękna i zasad właściwego gospodarowania zasobami przyrody
Nauka współdziałania i samodzielności
Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla dziedzictwa kulturowego, poznawanie historii, tradycji danego regionu
Propagowanie turystyki pieszej
Kształtowanie poczucia świadomości i godności każdego człowieka
Realizacja programu dydaktycznego
Duży nacisk kładziony jest również na aspekt wychowawczy zgodny z chrześcijańskim duchem pijarskiego systemu nauczania.

Metody i formy realizacji:
Oparte na słowie (opis, opowiadanie, pogadanka, spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskusja)
Oparte na obserwacji (zajęcia w terenie, na szlaku turystycznym)
Oparte na działaniu (zajęcia integracyjne grup, gry i zabawy zespołowe na obiektach sportowych, praca z mapą, szkice w plenerze, dokumentowanie)
Aktywizujące (praca twórcza w grupach, wycieczki, dramy, quizy, konkursy, turnieje sportowe)

Elementy profilaktyki zdrowotnej podczas "Zielonej szkoły":
1. Cel wiodący "Zielonej szkoły", którym ma być propagowanie zdrowego trybu życia.
2. Formy aktywnego spędzania wolnego czasu:
  wycieczki górskie z przewodnikiem, wycieczki autokarowe, spacery,
  gry i zabawy na świeżym powietrzu.
3. Zachęcanie do wielorakich form współzawodnictwa sportowego.
4. Zdrowa żywność jako podstawa zdrowej kuchni.
   
Plan Tygodnia
Dzień 1:
PRZYRODA - "Z Przyrodą na Ty, czyli poznajemy Pieniny"
Opis miejsca - charakterystyka Pienin - do wyboru 16 scenariuszy, karty pracy.
Cele zajęć:
WIADOMOŚCI:
Parki Narodowe Polski (położenie na mapie, charakterystyczna fauna i flora oraz typowe dla danego parku elementy krajobrazu)
Pieniński Park Narodowy jako klejnot przyrody polskiej (osobliwości ze świata roślin i zwierząt Pienin, ciekawe zabytki kultury, atrakcje turystyczne)
rośliny i zwierzęta objęte ochrona gatunkową w Pienińskim Parku Narodowym
przyczyny ochrony roślin i zwierząt
prawne formy ochrony przyrody
ekologiczne zachowania, możliwe do realizacji w codziennym życiu ucznia
UMIEJĘTNOŚCI:
opisywanie walorów przyrodniczych typowych dla Pienińskiego Parku Narodowego
dostrzeganie i określanie przyczyn degradacji środowiska przyrodniczego
przewidywanie skutków na przyszłość, które mogą być konsekwencją obecnej działalności człowieka na kuli ziemskiej
charakteryzowanie prawnych form ochrony przyrody i dostrzeganie ich dużej wagi dla zachowania istniejących gatunków i krajobrazów Ziemi
precyzowanie konkretnych działań, które może podjąć każdy uczeń, aby w życiu codziennym dbać o przyrodę
formułowanie logicznej i szerokiej argumentacji, uzasadniającej troskę człowieka o organizmy i przyrodę nieożywioną
sprawne odczytywanie informacji z mapy i nanoszenie danych na mapę
posługiwanie się lupą i lornetką
POSTAWY:
wpojenie zasadności tworzenia prawnych form ochrony przyrody - w tym parków narodowych - jako ostoi dla unikalnych okazów roślin i zwierząt
tworzenie postawy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu ucznia
wzbudzanie potrzeby dostrzegania globalnej troski o Ziemię
   
1. Planowane techniki zajęć:
METODY:
praca z kartą pracy
obserwacja przyrodnicza
prezentacja prac
pogadanka
praca z mapą
drama
symulacja
gry dydaktyczne
dyskusja
eksperyment
FORMY:
praca w grupach
praca ze wszystkimi uczestnikami zajęć
praca indywidualna ucznia
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
karty pracy
mapy Pienin
krzyżówki
atlasy
lupy, lornetki
taśmy miernicze
przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt
gumki (recepturki) do gry pt. "Uwolnij się ze śmiecia"
tace, małe pojemniki, guziki w trzech różnych kolorach do gry pt. "Ptasi obiad"
losy zawierające pytania do gry pt.: "Konkurs na stanowisko Strażnika Przyrody"
instrukcja do teatrzyku pt.: "Ekologiczne rodziny"
bibuła + atrament + woda - do eksperymentu pt. "Wysypisko na bibule"
 
 
Strona główna | Informacje o Ośrodku | Atrakcje turystyczne | Galeria zdjęć | Kontakt i lokalizacja
© Pijarski Ośrodek Edukacyjno - Rekolekcyjno - Wypoczynkowy w Łapszach Niżnych Pieniny.
 
Realizacja projektu: Verakom